کارگاه آموزشی آشنایی با مرکز عملیات مدیریت بحران، EOC

کارگاه آموزشی آشنایی با مرکز عملیات مدیریت بحران، EOC

جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران در راستای اصول سیاستگذاری و مدل های مدیریت فاجعه و عملیاتی نمودن سیستم فرماندهی بحران  ICS,EOC یک دوره آموزشی با موضوع اشنایی با مرکز عملیات مدیریت بحران، EOC ، را در شهرداری قم با همکار مدیریت بحران شهرداری برگزار نموده است.

این کارگاه اموزشی ویژه شهرداران و مدیران ارشد بحران استان بود امید که این دوره ها بتواند در ارتقاء سطح دانش و مهارتهای مدیران بحران موثر باشد

این دوره توسط مدرس مدیریت بحران جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران جناب مهندس علیرضا سعیدی برگزار گردید.

شنبه، ۲۹ آذر، ۱۳۹۳ | 19:57 |